Mohd Tusirin Hj Mohd Nor, Prof Dr, Ketua Jaringan Industri dan Masyarakat, Graduate School of Business, UKM. (Dated 2010 Sep)

Felo Utama, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. (Dated 2009 Jan)

Senior Manager, Golden Hope, Malaysia (Dated June 1996)

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Kebangsaan Malaysia. (Dated: May 1985)