C. 3 Makalah dalam Antologi, Bab dalam Buku dan Kata Masukan dalam Ensiklopedia
[Articles in Anthologies, Chapters in Books and Entries in Encyclopaedia]

3-21; Mat Zakaria, 2002. Kata Masukan Dlm Ensiklopedia Sains dan Teknologi, Jilid 5: Kimia, (Mohamed Nor Hassan et al. - Pyt.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka - Penerbit UTM.
3 Aktinuium, hlm 11-12
4 Argon, hlm 43-44
5 Berilium, hlm 87
6 Cavendish, Henry, hlm 100-101
7 Curie, Marie, hlm 101-102
8 Dalton, John, hlm 105-106
9 Elektrolisis, hlm 113-114
10 Helium, hlm 157-158
11 Hukum Dalton, hlm 168-170
12 Hukum Pencairan Oswald, hlm 176-177
13 Kadmium, hlm 195-196
14 Kobalt, hlm 225-226
15 Logam, hlm 260-264
16 Oswald, Wilhelm Friedrich, hlm 301-302
17 Plastik, hlm 319-321
18 Seaborg, Glenn Theodore, hlm 340-342
19 Skandium, hlm 361
20 Strontium, hlm 377-378
21 Unsur, hlm 417-421

2 Rashidi Azizan & Mat Zakaria. 1993. Tinjauan Terhadap Buku Teks Sains KBSM: Pelaksanaan Sains Menurut Perspektif Islam. Dlm Adnan Kamis (Pyt.), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas, Bab 13, hlm. 190-204. Bangi: Penerbit UKM. ISBN 967-942-276-3.
[(trl) A survey on the Integrated Curriculum for Secondary School (KBSM) Science Textbooks: Science implementation in Islamic Perpective. In Adnan Kamis (Ed.), (trl) Integrated Curriculum for Secondary School: View and Feedback, Chp. 13, pp. 190-204. Bangi: UKM Press. ISBN 967-942-276-3.]

1 Mat Zakaria. 1973. Petroleum. Dlm. Awang Mohamad Amin, Kertas Am bagi Sijil Tinggi Persekolahan, hlm. 110-116. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
[(trl) Petroleum. In Awang Mohamad Amin, (trl) General Paper for Higher School Certificate, pp. 110-116. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).]